อบรมระบบควบคุมภายใน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับเกียรติจากนายพชร พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นวิทยากรในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 200 คน
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการควบคุมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาดเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบควบคุมภายในแบบใหม่
2.เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ได้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลา

3.เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ-ควบคุมภายใน-2562

รูปภาพเพิ่มเติม
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url