ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
– การจัดสอบอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
– รายงานการศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562
– รายงานค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ รร.บัวหลวงวิทยาคม
– ร่างค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์, ร่างคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบกีฬาแต่ละประเภท
– การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url