ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะกรรมการอำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด โดยมีประธานและคณะกรรมการประจำสนามสอบแต่ละแห่งรายงานผลการดำเนินการและนำตรวจเยี่ยมห้องสอบ

ทั้งนี้การสอบ O-NET เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการทดสอบความรู้ความคิดของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อนำผลจากการทดสอบไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน และนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาของนักเรียน ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้กำหนดให้ดำเนินการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ 2 วัน คือ 1 และ 2 กุมภาพันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url