ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  :  สทศ.  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ระหว่างวันที่ 1 – 2  กุมภาพันธ์  2563
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ 1 คน, ตัวแทนศูนย์สอบ 1 คน, ตัวแทนกรรมการคุมสอบ 2 คน และกรรมการกลาง 1 คน รวมสนามสอบละ 5 คน  ตามกำหนด  ดังนี้

เวลา  08.30  น.  อำเภอพุทไธสง  อำเภอนาโพธิ์  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และอำเภอคูเมือง

เวลา  13.00  น.  อำเภอสตึกและอำเภอแคนดง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url