โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลสะแก

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้มอบหมายให้ นายเล็ง พยุงแสนกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนตำบลสะแก  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสะแก สำนักงานเทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งในด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปเป็นองค์ความรู้ ในการพัฒนาทักษะด้านการเรียน และการใช้ชีวิตรประจำวันต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มโรงเรียนสตึก ๒ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url