การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑

นำโดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

         นายอรรถพล สระสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการ 

         นายวารี ภาคพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการ

         นายเล็ง พยุงแสนกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ

         และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

ได้ออกประเมินฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรมัย์ เขต ๔ ตามกรอบการประเมินฯ ๑๐ ตัวชี้วัด

รอบที่ ๑ โดยไม่ได้ประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑ ข้อ ๑.๒ และตัวชี้วัดที่ ๓ ข้อ ๓.๒ (รวม ๙๒ คะแนน) ในรอบ ๖ เดือนแรก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑.นางสาวกรรณิกา พันญเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย อำเภอสตึก

๒.นายเมธวิน พุทธินันท์เมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอสตึก
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url