เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการฯ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  จัดเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) ณ ห้องประชุม AOC  มีผู้เข้ารับการเกลี่ยอัตรากำลัง  จำนวน  12  ราย  ดังนี้

1. น.ส.พิกุล ตองติดรัมย์
2. น.ส.ศิริพร เพชรภูวงษ์
3. นายพิสิทธิ์ ชื่นศรี
4. น.ส.จีรภัทร จันทะสอน
5. น.ส.ประภัสสร วิลัยรัมย์
6. นางอังสนา เวชไธสง
7. นายพัฒนพงษ์ เมิดไธสง
8. น.ส.สุะัญญา ภูสำเภา
9. น.ส.ณฏฐนันท์ เขียวสนาม
10. น.ส.พัชรี เชวรัมย์
11. นายไกรศร โยงรัมย์
12. น.ส.เตือนใจ พนาจันทร์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url