วันครู 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายศักดา จันทร์ฝอย พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.45 น.
– คณะกรรมการจัดงาน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสนอกประจำการและผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง
เวลา 09.00 น.
– ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน (นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอพุทไธสง ประธานในพิธี)
เวลา 09.09 น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ (นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน)
– ผู้แทนครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณและเชิญชวนผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว (นายอัมพร กิ่งไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์)
– ถวายปัจจัย ภัตตาหาร เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ให้พรแล้วเดินทางกลับ
– ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานวันครู อ่านสาส์นประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 (นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)
– ประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันครู กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี (นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3)
– ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร/รางวัลดีเด่นแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ประธานในพิธี กล่าวปราศัยและพบปะผู้ร่วมงาน
– แสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโสนอกประจำการ
เวลา 11.00 น.
– เสร็จพิธี
เวลา 11.30 น. กีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทไธสง
เวลา 17.00 น. กิจกรรมพบปะสังสรรค์ ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนพุทไธสง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url