แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565

 

แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมายในการดำเนินงานขับเคลื่อน     และพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังเป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา        ให้มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และสูงกว่าระดับประเทศ จากผลการดำเนินงาน ความจำเป็นต้องการ   ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์/กลุ่มจังหวัด นำมาวิเคราะห์ศักยภาพสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา SWOT Analysis กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2565
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url