ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วันที่  14  มกราคม  2563  เวลา  14.00  น.

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดยเป็นการประชุมเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1. นายศักดา จันทร์ฝอย / ผอ.สพป.บร.4 / ประธานกรรมการ
2. นายอุทยาน ปิตามาตา / ผอ.กลุ่มนิเทศฯ / กรรมการ
3. นายสมพร บุ้งทอง / ผอ.รร.บ้านสตึก / กรรมการ
4. นายปรีชา ประเทืองไทย / ผอ.รร.วัดราษฎร์สามัคคี / กรรมการ
5. นายปกครอง แสนมณี / ผอ.รร.บ้านจิก / กรรมการ
6. นายธีรชัย แสวงชัย / ผอ.รร.วัดท่าเยี่ยม / กรรมการ
7. นายสุพจน์ ฝาคำ / ผอ.รร.วัดฤาษีสถิต / กรรมการ
8. นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง / ผอ.รร.วัดสระจันทร์ / กรรมการ
9. นางศรีอรุณ วิชชาพิณ / ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล / กรรมการและเลขานุการ
10. นายอำนวย พงษ์อินทร์วงศ์ / นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ / ผู้ช่วยเลขานุการ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url