ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
คณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย
1. นายศักดา จันทร์ฝอย / ผอ.สพป.บร.4 / ประธานกรรมการ
2. นายสมพร บุ้งทอง / ผอ.รร.บ้านสตึก / กรรมการ
3. นายปิยะ พุทธเพาะ / ผอ.รร.อนุบาลพุทไธสงฯ / กรรมการ
4. นายสถิต ศรีวิเศษ / ผอ.รร.อนุบาลแคนดง / กรรมการ
5. นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ / ผอ.รร.ทศพรวิทยา / กรรมการ
6. ร.อ.สมชาย สาลิง / ผอ.รร.อนุบาลวันนา / กรรมการ
7. นายดำรง สุพรม / ผอ.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ / กรรมการ
8. นางภนิดา สังสีแก้ว / ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / กรรมการและเลขานุการ
9. นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์ /นักวิชาการศึกษาชำนาญการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณา
1. ขอความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. ขอความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
3. ร่าง การกำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url