ประชุมจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
โดยเป็นการประชุมเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้แก่
1. ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา จำนวน 5,353,100 บาท
2. สิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม จำนวน 28,587,500 บาท
3. อาคารขนาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url