รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1. นายกฤตนัย ปัดทุมแฝง รร.ชุมชนบ้านหนองขมาร
2. นางสาวปริญญา ตีชายรัมย์ รร.บ้านหนองติ้ว
3. นางสาวลัดดา ศรีรัตน์ รร.บ้านดงพลอง
4. นาสาววริศรา วรรณศรี รร.บ้านงิ้ว
5. นางสาวมลฤดี ศาลางาม รร.บ้านเขว้า
6. นางสาวอภิสรา ชื่นตา รร.บ้านดอน
7. นายกฤษฎา ว่องไว รร.วัดบ้านสวายตางวน
8. นางสาวรุ่งฤดี ปาปะเขา รร.บ้านหนองเชือก
9. นางสาวจารุวรรณ มาศเสนา รร.บ้านคูขาด
10. นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข รร.บ้านตะแบงสามัคคี
11. นางสาวรัตนา สีปัดถา รร.บ้านปากช่องสนามชัย
12. นางสาวศิรประภา ลุนภูงา รร.บ้านท่าม่วง
13. นางสาวกรรณิกา ศรีพลัง รร.บ้านนาลาว
14. นางสาวจณิสตา ฮกเส็ง รร.อนุบาลคูเมือง
15. นางสาวสุนิสา เจริญศรี รร.บ้านเขว้า
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
1. นายณัฐนันท์ สิงห์สุวรรณ รร.บ้านเขว้า
กลุ่มวิชานาฏศิลป์
1. นางสาวฉัตรเพชร เพชรพิชัย รร.อนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)
กลุ่มวิชาปฐมวัย
1. นางสาวสุรีวัลย์ กลองชัย รร.บ้านเขว้า
2. นางสาวนภา กุลสุวรรณ รร.บ้านโนนมาลัยหัวฝาย
3. นางสาวนุชนารถ อ่อนแก้วอ้อม รร.บ้านป่าหนาม
4. นางสาวกัญญณัท ทวีกุล รร.วัดสมณาวาส
5. นางสาวกรกนก ชำนาญสิงห์ รร.บ้าน กม.ศูนย์
6. นางสาวอทิตยา สายเนตร รร.บ้านยางนกคู่
7. นางสาวอรอุมา ยืนยง รร.บ้านสตึก
8. นางสาวสุธาทิพย์ ดรปัดสา รร.บ้านทุ่งวัง
9. นางสาวพรรณปพร ถวัลย์เวช
10. นางสาวธัญญารัตน์ มะละ
กลุ่มวิชาภาษาไทย
1. นางสาวสุวดี สีนำ้เงิน รร.บ้านหนองขวาง
2. นางสาวพัชริดา วิเศษวงษา รร.บ้านสาวเอ้
3. นางสาวอรทัย ศรีสุข รร.บ้านหนองหว้า
4. นางสาวนันทฉัตร มาดไธสง รร.บ้านหนองดุม
5. นางสาวกรรณิการ์ สังฆมณี รร.อนุบาลแคนดง
6. นางนันธิดา การนา รร.บ้านโนนกลาง
7. นางสาวเหมือนฝัน วิไธสง รร.บ้านตะแบงสามัคคี
8. นายขจรศักดิ์ จันทร์โฮง รร.วัดสุวรรณาราม
9. นางสาวศุกกัญญา วรรณปักสิน รร.อนุบาลพุทไธสงฯ
10. นายธงชัย ขุนาพรม รร.วัดท่าเยี่ยม
11. นางสาวจิตติมา อินทวงศ์ รร.บ้านสตึก
12. นางสาวกันยารัตน์ วิสูงเร รร.ชุมชนบ้านดอนมนต์
13. นางสาวสราวลี จิตรจักร รร.บ้านหนองบัว
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1. นางสาวนุชนาถ พวงพันธ์ รร.บ้านยางทะเล
2. นางสาวอรุณี กิจไธสง รร.บ้านเพียแก้ว
3. นางสาวสุวนันท์ สามนคร รร.วัดท่าเยี่ยม
4. นางสาวกิดาการ บัวนุช รร.อนุบาลสตึกฯ
5. นางสาวปวีณ์นุช อ่อนหนองหว้า รร.บ้านเสม็ด อ.สตึก
6. นางสาวกรรณิการ์ โสรำภา รร.บ้านกระทุ่ม
7. นางสาวจิรัชยา ลาสองชั้น รร.บ้านขาม
8. นางสาวปานเรขา ฉลาดดี รร.บ้านหนองครก
9. นางสาวอมรรัตน์ ลีวงศ์ศักดิ์ รร.บ้านบุ่งเบา
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url