โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2562 ณ วัดป่าสตุึกพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้ช่วย จำนวน 213 คน คณะวิทยากรพี่เลี้ยง 1. นายเล็ง พยุงแสนกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. นายประชุม อยู่เกาะ ผอ.รร.บ้านหนองยาง-หนองจาน 3. นายสดศรี สุดเต้ ผอ.รร.บ้านดอนตูม 4. นายประจวบ อินทแย้ม ผอ.รร.บ้านสำโรงพิมาน 5. นางชญานินทร์ อินทอง ผอ.รร.บ้านปะคำดง 6. นางกฤษณา เกลียววงศ์ ผอ.รร.สามัคคีเทพอำนวย 7. นางปาณิสรา เสนาพันธ์ ผอ.รร.บ้านหนองรัก 8. นางสาววราอินทร์ ปุผาลา ผอ.รร.บ้านหนองสองห้องฯ 9. นายศิวานนท์ สวยสว่าง ผอ.รร.วัดศรีสุนทร 10. นายนิรัญ ขุมทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ 11. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 12. นายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 13. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 14. นางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 15.นายบุญชู จิตส่งเสริม นิติกร ปฏิบัติการ 16. นางเขมิกา ศิริวงศ์พานิช นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 17. นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url