การประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๖ เดือนแรก) นำโดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายเล็ง พยุงแสนกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ได้ออกประเมินผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓๒ ราย ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2562 ดังนี้
2 ตุลาคม 2562
– รร.บ้านโนนตาล อ.นาโพธิ์ (นายบุญส่ง กิจคติ)
– รร.สามัคคีเทพอำนวย อ.นาโพธิ์ (นายหัตถชัย ถือดียิ่ง)
– รร.วัดธาตุ อ.นาโพธิ์ (นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา)
– รร.บ้านโศกกะฐิน อ.นาโพธิ์ (นางสาวจรรยาพร นครแสน)
– รร.วัดศรีสุนทร อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นายศิวานนท์ สวยสว่าง)
– รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นางเกษร สมาทอง)
3 ตุลาคม 2562
– รร.วัดไพรงาม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (สอ.ทัสนา สุวรรณไตร)
– รร.บ้านหนองเรือ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นางนิศรา ไกรเพชร)
– รร.บ้านโนนไฮ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นายวินัย แก้วน้อย)
– รร.วัดเทพประดิษฐ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นายชาญยุทธ เทวรัตน์)
– รร.วัดพลสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นายธเนศ พรมโชติ)
– รร.วัดชายอรัญ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ (นางสาวปาริศา ทองกาสี)
4 ตุลาคม 2562
– รร.บ้านหนองสรวงเมืองน้อย อ.แคนดง (นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์)
– รร.บ้านป่าหนาม อ.แคนดง (นางสาวอำภาพร วงสาสนธิ์)
– รร.บ้านโคกสว่าง อ.แคนดง (นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร)
– รร.วัดวงษ์วารี อ.พุทไธสง (นางวิมลมาศ ชำนิกล้า)
– รร.บ้านซาดศึกษา อ.พุทไธสง (นางพรประภา เผ่าเมือง)
– รร.วัดธรรมประสิทธิ์ อ.พุทไธสง (นางสาวละเอียด อาจทวีกุล)
– รร.ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อ.พุทไธสง นายบุญธรรม พงศ์ชนะ)
7 ตุลาคม 2562
– รร.บ้านเบาน้อย อ.คูเมือง (นายนราพันธ์ สมาทอง)
– รร.บ้านสระขี้ตุ่น อ.คูเมือง (นายสุพจน์ วชิระพรไชย)
– รร.บ้านดงย่อ อ.คูเมือง (นายสกฤษฎ์พล สุขกำเนิด)
– รร.บ้านโนนเพกา อ.คูเมือง (นางสายฝน พลอาษา)
– รร.บ้านหนองหว้า อ.คูเมือง (นายบัญญัติ กั้นไธสง)
– รร.บ้านโนนยานาง อ.คูเมือง (นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์)
8 ตุลาคม 2562
– รร.บ้านสระปะคำถาวร อ.คูเมือง (นายเอกราช เครือศรี)
– รร.บ้านหนองดุมหัวช้าง อ.คูเมือง (นายธีรชัย มีชื่อ)
– รร.วัดบ้านสำราญราษฎร์ อ.คูเมือง (นางณพัฐธิกา จำปาทอง)
– รร.บ้านหนองตาด อ.คูเมือง (นายนิวัฒน์ โสพันนา)
– รร.บ้านโศกนาคท่าม่วง อ.คูเมือง (นายกัษณ สุขเกษม)
– รร.บ้านสระบัว อ.คูเมือง (นายสนั่น ประเสริฐศรี)
– รร.บ้านตาหลำ่ อ.คูเมือง (นางฉัตรปวีณ์ ศรีชลบวรวงค์)
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url