การประกวดการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประกวดการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่นำผลงานเข้าร่วมประกวด
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 18 โรงเรียน ดังนี้
1. รร.ชุมชนบ้านดอนมนต์
2. รร.อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
3. รร.บ้านจิก
4. รร.บ้านโนนเพกา
5. รร.วัดสระทอง
6. รร.วัดวรดิษฐ์
7. รร.วัดวนาสันต์
8. รร.บ้านละกอ
9. รร.อนุบาลแคนดง
10. รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ฯ
11. รร.บ้านงิ้ว
12. รร.อนุบาลสตึก
13. รร.บ้านโนนกลาง
14. รร.อนุบาลคูเมือง
15. รร.บ้านหัวช้าง
16. รร.บ้านโคกก่อง
17. รร.วัดสระจันทร์
18. รร.อนุบาลนาโพธิ์
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บร.4
2. นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นม.6
3. ดร.ยุทธภูมิ ธารเถื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นม.6
4. นางบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บร.4
5. นางอมรรัตน์ ชูพันดุง ครู คศ.3 รร.บ้านหนองปรือโป่ง สพป.นม.6
6. นางประภากูล ลิไธสง ครู คศ.3 รร.บ้านเพียแก้ว สพป.บร.4
7. นางนิภาภรณ์ ภูมาศ ครู คศ.3 รร.บ้านเพียแก้ว สพป.บร.4
8. นายสัญชัย มาลี ครู คศ.3 รร.บ้านเพียแก้ว สพป.บร.4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url