การคัดเลือก (Best Practice) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดการคัดเลือก (Best Practice) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
มีโรงเรียนเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
2. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
3. โรงเรียนบ้านท่าม่วง
4. โรงเรียนบ้านโคกกุง
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
1. นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวพิชญามนซ์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
4. นายศิวานนท์ สวยสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร
5. นางจิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจิก
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url