การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562

วันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและขับเคลื่อนกระบวนการ  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  จากครูสู่คุณภาพระดับห้องเรียน”  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4

โดยการอบรมดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามที่กฏกระทรวงกำหนด  นำผลการประเมินมาจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  นำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลสตึก  (ประชาอนุสรณ์)

  1.  นายสมพร  บุ้งทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก  (ประชาอนุสรณ์)
  2. นางวิริสา  ทองน้อย  ครูชำนาญการพิเศษ  (PLC)
  3. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  (PLC)
  4. นางสาวกานต์พิชชา  ยศม้าว  ครูผู้ช่วย  (PLC)
  5. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ  ครูชำนาญการพิเศษ  (LS)
  6. ดร.ประยุรภรณ์  บุ้งทอง  ครูชำนาญการพิเศษ  (LS)
  7. นางอัญชลีพร  มั่งมูล  ครูชำนาญการพิเศษ  (LS)
  8. นางหทัยทิพย์  โพธิมาศ  ครูชำนาญการพิเศษ (แผน  Co-5STEPs)
  9. นางภัทรวดี  โพธินาแค  ครูชำนาญการพิเศษ (แผน  Co-5STEPs)
  10. นางสาวสหราช  งามเมืองปัก  ครูชำนาญการ (แผน  Co-5STEPs)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *