การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

วันอังคารที่  18  มิถุนายน  2562

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  “ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรม  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ITA)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4

โดยการอบรมฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  พ.ศ.2560-2564   ภายใต้แนวทางหลัก  3  แนวทาง  ดังนี้

  1.  สร้างจิตสำนึก  และลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
  2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
  3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในการนี้  ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32    ประกอบด้วย

  1.  นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  2. นายทัศวิน  โขรัมย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *