การอบรมเขตสุจริต

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต  “ภายใต้เขตสุจริต”  (กิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึก และค่านิยมการต่อต้านและไม่อดทนต่อการทุจริต)  ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

โครงการนี้  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564  ภายใต้แนวางหลัก 3 แนวทาง  ประกอบด้วย

  1. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
  2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
  3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

ในการอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  220  คน

ขอขอบคุณวิทยากร

  • พระครูธรรมกิจโสภณ  เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่  ประธานสงฆ์วัดป่าอุดมธรรม  (คลองสอง)
  • นางสาวนุชจิรา  อยู่ยอด  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ  สำนักงาน  ป.ป.ช. จังหวัดบุรีรัมย์
  • นายอุทยาน  ปิตามาตา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
  • รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *