การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตร การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

การพัฒนาครู ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 62 – 16 มี.ค. 62
สำเร็จการพัฒนา จำนวน 84 ราย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสประจำตัว สังกัดโรงเรียน อำเภอ พิมพ์เกียรติบัตร
1 นายสายฟ้า หาสีสุข 1459900388181 โรงเรียนบ้านเมืองแก สตึก 1. นายสายฟ้า หาสุข
2 นางสาวเบญจมาศ เกตภูงา 1311100142971 โรงเรียนบ้านขาม สตึก 2. น.ส.เบญจมาศ เกตภูงา
3 นางสาวเพ็ญฤดี แพงชารี 1329900471879 โรงเรียนบ้านดอน พุทไธสง 3. น.ส.เพ็ญฤดี แพงชารี
4 นางสาวฐิติวรดา เมยไธสง 1409800254492 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร บ้านใหม่ไชยพจน์ 4. นางสาวฐิติวรดา เมยไธสง
5 นางสาวขวัญจิรา เทพคุณ 1342200080889 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง 5. นางสาวขวัญจิรา เทพคุณ
6 นางสาวดารารัตน์ กัลนุลา 1311300053939 โรงเรียนวัดสระบัว พุทไธสง 6. นางสาวดารารัตน์ กัลนุลา
7 นางสาวธิดารัตน์ ปาวะภา 1310900003672 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา พุทไธสง 7. นางสาวธิดารัตน์ ปาวะภา
8 นางสาวเบญจมาศ แก้วก้อน 1489900158681 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง 8. นางสาวเบ็ญจมาศ แก้วก้อน
9 นางสาวภาณุมาส บุญมา 1730600098861 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สตึก 9. นางสาวภานุมาส บุญมา
10 นางสาวศศิประภา คิ้วงาม 1311100190231 โรงเรียนบ้านหนองแวง สตึก 10. นางสาวศิริประภา คิ้วงาม
11 นายธวัช จาบไธสง 1301700228396 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ คูเมือง 11. นายธวัช จาบไธสง
12 นางสาวหฤทัย ตุนอก 1301300190928 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา พุทไธสง 12. นางสาวหฤทัย ตุนอก
13 นางสาวกาญจนา คำสะไมล์ 1440900196186 โรงเรียนบ้านหนองการะโก แคนดง 13. นางสาวกาญจนา คำสะไมล์
14 นางสาวจารุวรรณ จันขอนแก่น 1311100204623 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ คูเมือง 14. นางสาวจารุวรรณ จันขอนแก่น
15 นายบุรินทร์ วงษลาด 1319900404578 โรงเรียนวัดสระบัว พุทไธสง 15. นายบุรินทร์ วงษลาด
16 นางสาวกนกพร สร้อยขุนทด 1309600040180 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ไชยพจน์ 16. นางสาวกนกพร สร้อยขุนทด
17 นางสาวลัดดาพร สนทาหงส์ 1459900478911 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ แคนดง 17. นางสาวลัดดาพร สนทาหงส์
18 นางสาวธนัญญา สุดโสม 1329900506702 โรงเรียนบ้านตามา สตึก 18. นางสาวธนัญญา สุดโสม
19 นางภัทรธิดา ทองคำ 1301300023762 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 19. นางภัทรธิดา ทองคำ
20 นางสาวอรดี อุปรัตน์ 1409901130659 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ไชยพจน์ 20. นางสาวอรดี อุปรัตน์
21 นางสาวทัฐดารัช พลภูเมือง 1319900400181 โรงเรียนวัดวงษ์วารี พุทไธสง 21. นางสาวทัฐดารัฐ พลภูเมือง
22 นางสาวเต็มศิริ คงศรี 1409800089611 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สตึก 22. นางสาวเต็มศิริ คงศรี
23 นางสาวอมรรัตน์ พิสาดรัมย์ 1329900393207 โรงเรียนบ้านขาม​ สตึก 23. นางสาวอมรรัตน์ พสาดรัมย์
24 นางสาวจุติมาภรณ์ ชะนุตรัมย์ 1319900217409 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สตึก 24. นางสาวจุติมาภรณ์ ชะนุตรัมย์
25 นายพรพิพัฒน์ แก้วสา 1319900358673 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ คูเมือง 25. นายพรพิพัฒน์ แก้วสา
26 นางสาววิราภรณ์ ปิดตามานัง 1311300057268 โรงเรียนบ้านหนองเรือ บ้านใหม่ไชยพจน์ 26. นางสาววิราภรณ์ ปิดตามานัง
27 นายคิมหันต์ ดำขำ 1319900157261 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สตึก 27. นายคิมหันต์ ดำขำ
28 นางสาวนลินนิภา หรพูล 1460300175340 โรงเรียนบ้านป่าหนาม แคนดง 28. นางสาวนลินนิภา หรพูล
29 นายชิษณุพงศ์ วิศาลจารุวัฒน์ 3310900578604 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว พุทไธสง 29. นายชิษณุพงศ์ วิศาลจารุวัฒน์
30 นางสาวณัฐธิดา สะเดา 1339900142620 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สตึก 30. นางสาวณัฐธิดา สะเดา
31 นางสาวปรัชพร พรมกูล 1300300071545 โรงเรียนบ้านหนองครก สตึก 31. นางสาวปรัชพร พรมกูล
32 นายเมธา มีพันธุ์ 1319900367745 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สตึก 32. นายเมธา มีพันธุ์
33 นางสาวศิริลักษณ์ ปัญจะรัก 1319900408247 โรงเรียนวัดชัยสมพร นาโพธิ์ 33. นางสาวศิริลักษณ์ ปัญจะรัก
34 นายชาญณรงค์ ตุพิมาย 1311000107987 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย คูเมือง 34. นายชาญณรงค์ ตุพิมาย
35 นางสาวตริตาภรณ์ สำแดง 1409901022546 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก 35. นางสาวตริตาภรณ์ สำแดง
36 นางสาวศุภรัตน์ ปัทโย 1309700114380 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร คูเมือง 36. นางสาวศุภรัตน์ ปัทโย
37 นางสาวสุพาวิดา คงดี 1341900131141 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง 37. นางสาวสุพาวิดา คงดี
38 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา จันทีนอก 1309700111721 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง คูเมือง 38. ว่าที่ร้อยตรีหญิง นริศรา จันทีนอก
39 นางสาวศุภรัตน์ แสไธสง 1319900374628 โรงเรียนบ้านจะหลวย สตึก 39. นางสาวศุภรัตน์ แสไธสง
40 นางสาวกนกวรรณ คำแพง 1401500150988 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย นาโพธิ์ 40. นางสาวกนกวรรณ คำแพง
41 นายกันต์กฤช สายชมภู 1319900371017 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สตึก 41. นายกันต์กฤช สายชมภู
42 นางสาวกานต์พิชชา ยศม้าว 1319900060798 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สตึก 42 นางสาวกานต์พิชชา ยศม้าว
43 นางพรรษชล จ่าไธสง 1409901088458 โรงเรี​ยนบ้านเขว้า​ คูเมือง 43. นางพรรษชล จ่าไธสง
44 นายทศพล ภูกลาง 1301100073936 โรงเรียนบ้านดงย่อ คูเมือง 44. นายทศพล ภูกลาง
45 นางสาวกัณฑิมา ศาลางาม 1311100232597 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สตึก 45. นางสาวกัณฑิมา ศาลางาม
46 นางสาวนลินพร ชัญถาวร 1319900172758 โรงเรียนบ้านหนองดุม สตึก 46. นางสาวนลินพร ชัยถาวร
47 นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์ 1310900136001 โรงเรียนวัดโพธิ์ พุทไธสง 47. นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์
48 นายยุทธกิจ มะลิงาม 3320200032854 โรงเรียนบ้านสตึก สตึก 48. นายยุทธกิจ มะลิงาม
49 นายยุทธนา พลเรือง 1301200097225 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง 49. นายยุทธนา พลเรือง
50 นางสาวรุจิรัตน์ ไตรทรัพย์ 3450101275049 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก 50. นางสาวรุจิรัตน์ ไตรทรัพย์
51 นางสาวนิรมล กาศไธสง 1310900140475 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน สตึก 51. นางสาวนิรมล กาศไธสง
52 นายเมธา คำแสน 1411000105746 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ไชยพจน์ 52. นายเมธา คำแสน
53 นายอนุชา พุทธานุ 1319900361038 โรงเรียนวัดหงษ์ พุทไธสง 53. นายอนุชา พุทธานุ
54 นางสาวอรพรรณ ศิริปะกะ 1419900358818 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา บ้านใหม่ไชยพจน์ 54. นางสาวอรพรรณ ศิริปะกะ
55 นางสาวจิตติญา ทองดอนดู่ 1101800645357 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สตึก 55. นางสาวจิตติญา ทองดอนดู่
56 นางสาวดวงนภา ทาปลัด 1410100235918 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สตึก 56. นางสาวดวงนภา ทาปลัด
57 นางสาวพิลาศลักษณ์ โสมี 1310500021339 โรงเรียน​อนุบาล​คูเมือง​ คูเมือง 57. นางสาวพิลาศลักษณ์ โสมี
58 นางอำไพ จิตต์สกูล 3901101316396 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สตึก 58. นางอำไพ จิตต์สกุล
59 ว่าที่ร้อยตรีชาญวิช ปินะทาโน 1300600169630 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สตึก 59. ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิช ปินะทาโน
60 นางสาวจุฑาทิพย์ ผาดไธสง 1310900123929 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง 60. นางสาวจุฑาทิพย์ ผาดไธสง
61 นางสาวมณีรัตน์ ศิริวงษ์ 3401400295956 อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สตึก 61. นางสาวมณีรัตน์ ศิริวงษ์
62 นายพสิษฐ์ วิชัยกิตติพศ 3311100272951 โรงเรียนบ้านร่อนทอง สตึก 62. นายพสิษฐ์ วิชัยกิตติพศ
63 นางสาวเกศสุดา อัปปมาตา 1319900336246 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร คูเมือง 63. นางสาวเกศสุดา อัปปมาตา
64 นางสาวสุวะพร ภิรมย์ 3310102087387 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สตึก 64. นางสาวสุวะพร ภิรมย์
65 นางสาวกมลพิศุทธิ์ แพงไธสง 1409800261782 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 65. นางสาวกมลพิศุทธิ์ แพงไธสง
66 นางสาวกานดา เพชรัตน์ 1330800186210 โรงเรียนบ้านขาม สตึก 66. นางสาวกานดา เพชรัตน์
67 นางสาวภัควลัญช์ ดำขำ 1329990001877 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สตึก 67. นางสาวภัควลัญช์ ดำขำ
68 นางสาวณัชชา นาดอนดู่ 1350100174057 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) พุทไธสง 68. นางสาวณัชชา นาดอนดู่
69 นางสาววราภรณ์ เมืองศรี 1459900344817 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สตึก 69. นางสาววราภรณ์ เมืองศรี
70 นางสาวอัญชนา ศรีภูทอง 1401600176628 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง 70. นางสาวอัญชนา ศรีภูทอง
71 นายฐิติภูมิ สุวรรณไตรย์ 1319900350141 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สตึก 71. นายฐิติภูมิ สุวรรณไตรย์
72 นางสาวสุธาสินี สุทธิประภา 1459900373353 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)​ สตึก 72. นางสาวสุธาสินี สุทธิประภา
73 นางสาวสุภาวดี อาจไธสง 1311100224322 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สตึก 73. นางสาวสุภาวดี อาจไธสง
74 นางสาวณัฐริณีย์ คอยศาลา 3311100115104 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สตึก 74. นางสาวณัฐริณีย์ คอยศาลา
75 นางสาวนงนุช พิชนารี 3310300095246 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)​ สตึก 75. นางสาวนงนุช พิชนารี
76 นางสาวนิตยา คุ้มเขว้า 1110500028645 โรงเรียนบ้านดงพลอง แคนดง 76. นางสาวนิตยา คุ้มเขว้า
77 นางสาวจามรี อัมรารัมย์ 1310700088381 โรงเรียนบ้านโนนไฮ บ้านใหม่ไชยพจน์ 77. นางสาวจามรี อัมรารัมย์
78 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เปรียว 1460700006359 โรงเรียนบ้านยางทะเล แคนดง 78. นางสาวธิดารัตน์ วงเปรี้ยว
79 นางสาววรรษมน การะวิโก 1310100203146 โรงเรียนบ้านคูขาด สตึก 79. นางสาววรรษมน การะวิโก
80 นางสาวจาริยา พลาศรี 1451100169291 โรงเรียนบ้านนาลาว สตึก 80. นางสาวจาริยา พลาศรี
81 นางสาวญาดานุช ไชยอุป 1319900339253 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ คูเมือง 81. นางสาวญาดานุช ไชยอุป
82 นางสาวสุกัญญา นามนัย 1301300179584 โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย แคนดง 82. นางสาวสุกัญญา นามมัย
83 นางม่านฟ้า กลอยประโคน 1319900189618 โรงเรียนบ้านหนองแวง​ สตึก 83. นายม่านฟ้า กลอยประโคน
84 นายจิรพนธ์ เข็มดี 1329900394327 โรงเรียนบ้านสระกุด สตึก 84. นายจิรพนธ์ เข็มดีLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url