โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 34

เรื่อง  ระเบียบการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น 

ครั้งที่   ๓๔  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกด้านความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น  จึงกำหนดระเบียบการสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

๑. ประเภทของการสอบแข่งขัน

๑.๑ ระดับประถมศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒ ประเภท คือ

๑.๑.๑  ประเภทบุคคล   นักเรียนที่สอบแข่งขันเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยทั้งนี้จะต้องมีใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับนั้นจริง

๑.๑.๒ ประเภททีม  รับสมัครในนามตัวแทนของโรงเรียน  โดยโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันประเภททีมได้โรงเรียนละ  ๑  ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้สมัคร  ๓  คน

โดยมีเงื่อนไขว่า  โรงเรียนจะต้องจัดทีมนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา(ป.๔-ป.๖)  เท่านั้น  ทั้งนี้ผู้สมัครประเภททีมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลประเภทบุคคลด้วย  โดยไม่ต้องสมัครประเภทบุคคลอีก

๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัครเฉพาะประเภทบุคคล  นักเรียนที่สอบแข่งขันเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑ – ม.๓) โดยทั้งนี้จะต้องมีใบรับรองจากครูประจำชั้นหรือผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับนั้นจริง

๒. วิชาที่สอบ

๒.๑  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสอบวิชาคณิตศาสตร์โดยอนุโลมตามหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับปรับปรุงปี  ๒๕๓๓  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเน้นเนื้อหาในระดับประถมศึกษาปีที่  ๖ ทุกเนื้อหา

๒.๒ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยเน้นเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓  ทุกเนื้อหา

๓.  ลักษณะของข้อสอบ  

สอบข้อเขียน  โดยแบ่งข้อสอบออกเป็น  ๒  ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  จำนวน  ๔๐  ข้อ  ข้อละ ๒ คะแนน                        (๘๐ คะแนน)

ตอนที่ ๒ เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัยชนิดเติมคำตอบ จำนวน ๑๐ ข้อ  ข้อละ ๒ คะแนน  (๒๐ คะแนน)

รวม  ๑๐๐  คะแนน

๔.  การสมัครสอบ

นักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์ที่จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน ให้ขอใบสมัครสอบแข่งขันที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  หรือใช้วิธีถ่ายเอกสารหรือจัดพิมพ์ขึ้นเอง  โดยมีสาระตามที่กำหนดในใบสมัคร  โดยยื่นใบสมัคร  พร้อมเงินค่าสมัครสอบประเภทบุคคล ค่าสมัครคนละ  ๕๐ บาท  และประเภททีม  ค่าสมัครทีมละ ๑๕๐ บาท  (สมัครประเภททีมแล้วถือว่าสมัครประเภทบุคคลด้วย)  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๗   ธันวาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒   ในเวลาราชการ  หรือสมัครทาง  E – mail ; tongpet.17@gmail.com หรือสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์ โรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๕๐  โทร (๐๘-๙๘๒๑-๕๗๙๑) , (๐๘-๖๗๒๑-๙๒๕๒) หรือ (๐๘-๐๗๗๕-๐๗๕๐) หรือสมัครผ่านเวปเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค่าสมัครโอนผ่าน   ธนาคารกรุงไทย  สาขาสตึก เลขที่บัญชี   330 – 0 – 36795 – 6   ชื่อบัญชีนายทองเพชร  โอชารส  และ นางปฏิญญา   จันทร์สระบัว )

๕. วันสอบแข่งขันและเกณฑ์การตัดสิน

สอบวันเสาร์ที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๐๐ น. โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันและห้องสอบภายในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๒   ณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารวนาลัย ๒   ห้อง  ๒๑๗  โรงเรียนสตึก  และทางอินเทอร์เน็ต  เว็บไซด์ http://www.satuk.ac.th

เกณฑ์การตัดสิน

– ประเภทบุคคล  จะถือเอาผู้ได้คะแนนสูงสุด  กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันและอันดับเดียวกัน จะแบ่งเงินรางวัลออกเป็นส่วนและทุกคนจะได้รับคนละเท่ากัน

– ประเภททีม  จะถือเอาทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครในทีมทั้งสามคน  กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้รับเกียรติบัตรทุกทีม

กรณีคะแนนเท่ากันคณะกรรมการจะเฉลี่ยทุนการศึกษา  หรือทุนการศึกษาจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดสอบแข่งขันเท่านั้น

๖. สถานที่สอบแข่งขัน

ใช้สนามสอบ  ณ อาคารวนาลัย ๔ และ อาคารวนาลัย  ๒ โรงเรียนสตึก

๗. รางวัลในการสอบแข่งขัน

            ระดับประถม

๗.๑ ประเภทบุคคล

                        ๗.๑.๑ นักเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนสตึก

รางวัลที่ ๑   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๕๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๓๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๒๐๐ บาท

ลำดับที่ ๔ – ๑๐  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐ บาท

๗.๑.๒ นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔  และนอกเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลที่ ๑   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา     ๗๐๐ บาท

ลำดับที่ ๔ – ๑๐  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐  บาท

๗.๒ ประเภททีม

รางวัลที่ ๑   เกียรติบัตร พร้อมโล่

รางวัลที่ ๒   เกียรติบัตร

รางวัลที่ ๓   เกียรติบัตร

*** หมายเหตุ  นักเรียนในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนสตึก หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยโรงเรียนมีพื้นที่ติดกับอำเภอสตึก และมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้น ป.๖  เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนสตึก

ระดับมัธยม

          ๗.๓ ประเภทบุคคล

                       ๗.๓.๑  นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  และนอกเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลที่ ๑   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๕๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา     ๗๐๐ บาท

ลำดับที่ ๔ – ๑๐  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐  บาท

                       ๗.๓.๒  นักเรียนโรงเรียนสตึก

รางวัลที่ ๑   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๕๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๓๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓   เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  ๒๐๐ บาท

ลำดับที่ ๔ – ๑๐  ได้รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมทุนการศึกษา  ๑๐๐ บาท

๘. วันประกาศผลสอบแข่งขัน

ทางโรงเรียนจะประกาศผลการสอบภายในวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคารวนาลัย  ๒  ห้อง  ๒๑๗  โรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  และทางอินเทอร์เน็ต  เว็บไซด์ http://www.satuk.ac.th  และจะแจ้งผลการสอบไปยังโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน

๙. สถานที่ติดต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคารวนาลัย  ๒  ห้อง  ๒๑๗ โรงเรียนสตึก  อำเภอสตึก   จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๕๐ โทร. ๐๔๔-๖๘๑๑๒๔ ,  ๐๘-๙๘๒๑-๕๗๙๑ , ๐๘-๖๗๒๑-๙๒๕๒ หรือ ๐๘-๐๗๗๕-๐๗๕๐

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *