โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

                                   นายศักดา จันทร์ฝอย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

                              ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

  1. นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  2. นางสาวจิรารัตน์ ปักษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  3. นางพรรณทิพย์ กะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  4. นายเล็ง พยุงแสนกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาฯ
  5. นางสาวมาศกุล สิงหวศิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  6. นางภนิดา สังสีแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  7. นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา
  8. นางศรีอรุณ วิชชาพิณ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  9. นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  10. ดาบตำรวจสมร ไปนาวะดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ดาวน์โหลดเอกสาร

465 total views, 1 views today

Attachments