อำเภอแคนดง

 รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอแคนดง

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน Tel
1 อนุบาลแคนดง นายสถิตย์  ศรีวิเศษ 081-725-4010
2 บ้านหนองการะโก เปรียญ  พรมไธสง 081-7254113
3 วัดราษฏร์สามัคคี นายปรีชา  ประเทืองไทย 081-2128667
4 บ้านยางทะเล นายอดิศักดิ์  แก้วประเสริฐ 089-945-8848
5 บ้านโนนกลาง นายชาญศักดิ์  ศรเสนา 081-1850940
6 บ้านกระทุ่มเครือ นายบุญหนา  ศรีลาดเลา 089-943-9171
7 บ้านดงพลอง นายสมเกียรติ  ไพรสินธุ์ 081-0642830
8 บ้านป่าหนาม นางสาวกนกกาญจน์   ฉวีวงศ์ 084-5472006
9 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี นายมนตรี  พรมแสง 087-9004289
10 บ้านขามพิมาย นายเธียรธรรม    ศักดิ์วิชชาบูรณ์ 084-8793894
11 บ้านสระบัว นายบุญส่ง  ชุ่มสีดา 086-2559293
12 บ้านซาดหัวหนองแคน นางสาวรจนา  ยอดสะเทิ้น 089-9447969
13 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวรจนา  ยอดสะเทิ้น 087-2447532
14 บ้านงิ้ว นายเข็มชาติ  อนุไพร 081-9664146
15 บ้านตะแบงสามัคคี นายเมธาพันธ์  กระสังข์สรสิริ 092-8029279
16 บ้านขี้เหล็ก นายวิทยา  แพงวงษ์ 089-9176331
17 บ้านหนองหญ้าคา นางสาวทัศพร    ปูมสีดา 087-9625433
18 บ้านโคกสว่าง นายเสรี วงศแก่นท้าว(รก)
19 บ้านหัวฝาย นายจำปา   จันทะสอน 089-864-3281

364 total views, 5 views today