เขตอำเภอแคนดง

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 อนุบาลแคนดง นายสถิตย์  ศรีวิเศษ
2 อนุบาลแคนดง นายสุรชัย  ศรีงาม
3 บ้านหนองการะโก นายเปรียญ  พรมไธสง 0903706878
4 วัดราษฏร์สามัคคี นายปรีชา  ประเทืองไทย
5 บ้านสระบัว นายบุญส่ง  ชุ่มสีดา 0862559293
6 บ้านซาดหัวหนองแคน นางสาวรจนา  ยอดสะเทิ้น 0872447532
7 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์ 0985959379
8 บ้านงิ้ว นายเข็มชาติ  อนุไพร 0819664146
9 บ้านยางทะเล นายอดิศักดิ์  แก้วประเสริฐ 0899458848
10 บ้านโนนกลาง นายชาญศักดิ์  ศรเสนา 0811850940
11 บ้านกระทุ่มเครือ นายบุญหนา  ศรีลาดเลา 0899439171
12 บ้านดงพลอง นายสมเกียรติ  ไพรสินธุ์ 0810642830
13 บ้านป่าหนาม นางสาวอำภาพร  วงสาสนธิ์ 0812667537
14 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี นายมนตรี  พรมแสง
15 บ้านขามพิมาย นายเธียรธรรม  ศักดิ์วิชชาบูรณ์ 0848793894
16 บ้านตะแบงสามัคคี นายเมธาพันธ์  กระสังข์สิริ 0928029279
17 บ้านขี้เหล็ก นายวิทยา  แพงวงษ์ 0902451013
18 บ้านหนองหญ้าคา นางสาวทัศพร  ปูมสีดา 0879625433
19 บ้านโคกสว่าง นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร 0899453246
20 บ้านหัวฝาย นายจำปา  จันทะสอน 0898463281

463 total views, 4 views today