อำเภอสตึก

 รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอสตึก

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน Tel
1 บ้านกระสัง นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท 087-2578459
2 บ้านหนองปุนสำโรง นายประสงค์   พวงธรรม 081-0654920
3 บ้านหนองยาง-หนองจาน นายสมภาร กุลสิงห์ 089-9458086
4 บ้านหญ้าคา นายบุญชู  แถวนาชุม 093-4651508
5 บ้านตามา นางวราพร  ผนิดรัตนากร 081-8788921
6 บ้านชุมแสง นายชวลิต  ชูทรัพย์ 087-8680956
7 บ้านโคกสิงห์ นายธนากร การะวิโก 087-2511709
8 บ้านสระกุด นางเบญจวรรณ  อุไรรัตน์ 081-2650330
9 บ้านเสม็ด นายอนุชา   สีหาวัฒน์ 081-9765474
10 บ้านหนองหัวควาย นายอนันท ปุผาลา 088-3554880
11 ชุมชนบ้านดอนมนต์ นายหาญ  แถวนาชุม 084-3117776
12 บ้านนาลาว นางพัชรีย์  ฉวีวัฒน์ 081-0693296
13 บ้านละกอ สิบโทณัฐวัตร  โจระสา 081-0716919
14 บ้านท่าเรือ นายนครินทร์  สำรวมรัมย์ 081-9668492
15 บ้านท่าม่วง นายพินิจ  เข็มทอง 084-3934392
16 บ้านสำโรงพิมาน นายประจวบ  อินทแย้ม 081-7180153
17 บ้านโนนยาง นายสุบรรณ์  จำปาศรี 081-7905075
18 บ้านโนนธาตุ นางพิสมัย   ปาละจูฒ(รก) 089-0218424
19 บ้านหนองครก นางชนารดี   จารุสิทธิกุล 084-8335622
20 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด นายรังสิวุฒิ    กลางสวัสดิ์ 080-1495829
21 บ้านทุ่งวัง นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ 080-1495829
22 บ้านหนองแวง นายบรรจง พวงธรรม 093-4497585
23 บ้านสระกอไทร นางเสาวณีย์ บ่อศิลป์ 098-6411916
24 บ้านดงยายเภา นายสมพงษ์ กุลพรม 081-7604363
25 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นายสมพร  บุ้งทอง 081-8765587
26 บ้านหนองม่วง นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์ 081-0720502
27 บ้านหัวช้าง นายอนุชิต  วรรณสุทธิ์ 081-7254901
28 บ้านโคกก่อง นางสมพร  ศาลางาม 088-5943638
29 บ้านหนองบัวเจ้าป่า นายธนพล  จงปัตนา 087-9614862
30 บ้านเมืองแก นายชาตรี  เชยรัมย์ 081-3627647
31 บ้านหนองเชือก นายสมพร  อรุณโน 081-8797918
32 บ้านหนองปลาแดก นางพิสมัย   อรุณโน 088-3632506
33 บ้านหนองนกเกรียน นายมนตรี  ชบา
34 บ้านหนองดุม นายสมพล  อ่อนหนองหว้า 087-2462136
35 บ้านร่อนทอง นายสุนันท์  จันทร์เพชร 081-7254936
36 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) นายสราวุธ ดำริห์ 084-4780858
37 บ้านขาม นายชูชาติ  สามารถกุล 081-7256866
38 บ้านปรือเกียน นายธวัชชัย  ทาหนองบัว 081-0646102
39 บ้านหนองน้ำขุ่น นายบุญเพ็ง  พิลาล้ำ 089-8642046
40 บ้านจะหลวย นายสรกฤษฎิ์  โล่ห์นารายณ์ 085-7721979
41 บ้านกระทุ่ม นายสวัสดิ์  ศรีเจริญ 088-3426530
42 บ้านโคกสุพรรณ นางธินิดา  พิลาล้ำ 082-9833869
43 บ้านสตึก นายพุฒิพงศ์   มนตรีโพธิ์ 081-8792494
44 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) นายสมชาย อังกุละศรี 089-8484570
45 บ้านยางน้ำใส นายชนะพล  มะลิเลิศ 087-4472846
46 บ้านคูขาด นางเพลินจิตร  นัดกล้า 084-8352904
47 บ้านตาโหงก นายสนอง  เจริญศิริ 087-8698611
48 บ้านหนองแคน นายวิเชียร  บุญหวัง 084-1050567
49 บ้านพงแขม นางสาววิลาวัลย์  รักษาธรรม 088-5957675
50 บ้านปลัดมุม นายชาญยุทธ  นาเจริญ 081-9664031
51 บ้านปากช่องสนามชัย นายทองคูณ  สีสิ่ว 081-0761790
52 ชุมชนบ้านสะแก นายสุรพงษ์สุวรรณ 087-9582585
53 บ้านโนนค้อ นางประคองณัฐ  แสนสนาม 085-7711346
54 วัดบ้านพลับ นายวิฑูรย์  สีแดง 085-6306796
55 บ้านโคกเมือง นายสมภาร  กุลสิงห์ 090-2429191
56 บ้านโนนสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์  จวงพลงาม 084-8352904
57 บ้านหนองใหญ่ นายอรรถพล สระสงคราม 084-959-9831
58 บ้านหนองกับ นายบุญเพ็ง  อินห้างหว้า 089-9480088
59 บ้านหนองไผ่ นางจรรยา  กีรตินิยา 081-7905732
60 วัดบ้านสวายตางวน นายจเด็ด ผนิดรัตนากร 081-7895600

586 total views, 3 views today