เขตอำเภอสตึก

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 บ้านสตึก นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์ 0819991736
2 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) นายสมพร  บุ้งทอง
3 บ้านหนองบัวเจ้าป่า นายธนพล  จงปัตนา 0844168144
4 บ้านหนองม่วง นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์
5 บ้านหัวช้าง นายอนุชิต  วรรณสุทธิ์ 0817254901
6 บ้านโคกก่อง นางสมพร  ศาลางาม 0885943638
7 บ้านสระกอไทร นางเสาวณี  บ่อศิลป์ 0986411916
8 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) นางพิสมัย  อรุณโน 0883632506
9 บ้านยางน้ำใส นายชนะพล  มะลิเลิศ 0857649646
10 บ้านคูขาด นางเพลินจิตร  นัดกล้า
11 บ้านดงยายเภา นายสมพงษ์  กุลพรม 0817604363
12 ชุมชนบ้านสะแก นายสุรพงษ์  สุวรรณ 0879582585
13 บ้านโนนค้อ นางประคองณัฐ  แสนสนาม
14 วัดบ้านพลับ นายวิฑูรย์  สีแดง 0856306796
15 บ้านโคกเมือง นายสมภาร  กุลสิงห์ 0902429191
16 บ้านโนนสมบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์  จวงพลงาม 0885957675
17 บ้านท่าเรือ นายเมธวิน  พุทธินันเมธา 0819779365
18 บ้านหนองครก นางชนารดี  จารุสิทธิกุล 0638956254
19 บ้านร่อนทอง นายสุนันท์  จันทร์เพชร 0817254936
20 บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) นายสราวุธ  ดำริห์ 0844780858
21 บ้านขาม นายชูชาติ  สามารถกุล
22 บ้านปรือเกียน นางธินิดา  พิลาล้ำ 0829833869
23 บ้านหนองน้ำขุ่น นายบุญเพ็ง  พิลาล้ำ
24 บ้านจะหลวย นางสุภาพ  กันยายน 0955483114
25 บ้านกระทุ่ม นายสวัสดิ์  ศรีเจริญ 0883426530
26 บ้านโคกสุพรรณ นางลัดดาวัลย์  แสงตา 0879591360
27 ชุมชนบ้านดอนมนต์ นายหาญ  แถวนาชุม 0843117776
28 บ้านนาลาว นางพัชรีย์  ฉวีวัฒน์ 0810693296
29 บ้านละกอ สิบโทณัฐวัตร  โจระสา 0810716919
30 บ้านกุดน้ำขุ่น ว่าง
31 บ้านเมืองแก นายชาตรี  เชยรัมย์ 0813627647
32 บ้านหนองเชือก นายสมพร  อรุณโน 0818797918
33 บ้านปลัดมุม นายชาญยุทธ  นาเจริญ 0819664031
34 บ้านปากช่องสนามชัย นายทองคูณ  สีสิ่ว 0933026421
35 บ้านหนองปลาแดก นายวิเชียร  บุญหวัง 0925356529
36 บ้านหนองแคน นายวิเชียร  เยียวรัมย์ 0878088325
37 บ้านพงแขม นายคำภี  โฉมสุข 0860709997
38 บ้านตาโหงก นายสนอง  เจริญศิริ 0878698611
39 บ้านหนองนกเกรียน นายมนตรี  ชะบา 0812650218
40 บ้านหนองดุม นายสมพล  อ่อนหนองหว้า
41 บ้านทุ่งวัง นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์ 0801495828
42 บ้านหนองแวง นายบรรจง  พวงธรรม 0830207885
43 บ้านกระสัง นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท 0872578459
44 บ้านหนองปุนสำโรง นายประสงค์  พวงธรรม 0864550029
45 บ้านท่าม่วง นายพินิจ  เข็มทอง 0843934392
46 บ้านหนองยาง-หนองจาน นายประชุม  อยู่เกาะ
47 บ้านโนนยาง นายสุบรรณ์  จำปาศรี 0817905075
48 บ้านโนนธาตุ นางลำดวน  ชาวไธสง
49 บ้านหญ้าคา นายบุญชู แถวนาชุม 0857807488
50 บ้านสำโรงพิมาน นายประจวบ อินทแย้ม 0817180153
51 ทุ่งวังาขาบ้านโคกอะโตด ว่าง
52 บ้านหนองใหญ่ นายอรรถพล สระสงคราม
53 บ้านหนองกับ นายอนันท ปุผาลา 0883554880
54 บ้านหนองไผ่ นางจรรยา กีรตินิตยา
55 บ้านตามา นางวราพร ผนิดรัตนากร 0818788921
56 วัดบ้านสวายตางวน นายจเด็ด ผนิดรัตนากร
57 บ้านชุมแสง นายชวลิต ชูทรัพย์ 0878680956
58 บ้านโคกสิงห์ นายธนากร การะวิโก 0872511709
59 บ้านสระกุด นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์ 0812650330
60 บ้านเสม็ด นายอนุชา สีหาวัฒน์ 0819765474
61 บ้านหนองหัวควาย นางสาวกรรณิกา พันญูเทพ 088-3411630

776 total views, 2 views today