เขตอำเภอพุทไธสง

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นางชาณิศา  โพธิขำ 08521082256
2 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นายปิยะ  พุทธเพาะ 0852099564
3 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นายพงศ์วิทูร  กัณหา 084-3428462
4 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) นายสมชาติ  ปรึกไธสง 0872430104
5 วัดท่าเยี่ยม นายธีรชัย  แสวงชัย 0810724784
6 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ นายบุญธรรม  พงศ์ชนะ
7 วัดธรรมประสิทธิ์ นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล 0819661625
8 วัดสระบัว นายประกอบ  แสงกุล 0878720782
9 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) นางสาวศศิพร  รินทะ 0926968906
10 วัดสุวรรณาราม นายสุขุม  วรรณวิจิตร 0813898602
11 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) นางสมหมาย  ฝ่ายพลแสน 0812657069
12 วัดหงษ์ นายอัมพร  กิ่งไธสง 0899492614
13 วัดวงษ์วารี นางวิมลมาศ  ชำนิกล้า 0981799870
14 บ้านเพียแก้ว นายจรูญ  วิศิษฎ์ศิลป์ 0892811814
15 วัดเทพรังสรรค์ นายทรงเกียรติ  แสไธสง
16 บ้านดอนตูม นายสดศรี  สุดเต้ 0817086196
17 บ้านยางนกคู่ นายพิชญ์  สิทธิ์เสือ 0819773889
18 บ้านแคน นายประวุธ  ภูทองแหลม 0849601864
19 บ้านซาดศึกษา นางพรปะภา  เผ่าเมือง 0810702826
20 ชุมชนบ้านหายโศก นายสุรพล  แสนลี 0844312504
21 บ้านบุ่งเบา นางจิณห์จุฑา  ยุวรรณะ 092923716
22 วัดวรดิษฐ์ นางน้ำค้าง  โชยรัมย์ 0982647411
23 บ้านข่อย นายปัญญาวี  เวหา 0862468313
24 บ้านดอน นายวีระวัฒน์  ปัญญาวชิรไพบูลย์ 0878619149
25 วัดโพธิ์ นายปรัชญา  พลพุฒินันท์ 0872407899

530 total views, 2 views today