อำเภอพุทไธสง

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอพุทไธสง

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน Tel
1 วัดโพธิ์ นายปรัชญา  พลพุฒินันท์ 087-2407899
2 บ้านบุ่งเบา
3 บ้านข่อย นายปัญญาวี เวหา 086-2468313
4 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) นายทรงเกียรติ     แสไธสง 080-1562800
5 วัดสุวรรณาราม นายสุขุม  วรรณวิจิตร 081-3898602
6 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) นางสมหมาย  สุดเต้ 081-2657069
7 บ้านเพียแก้ว นายจรูญ   วิศิษฎ์ศิลป์ 089-2811418
8 วัดเทพรังสรรค์ นายทรงเกียรติ   แสไธสง 088-4649094
9 บ้านดอนตูม นายสดศรี  สุดเต้ 081-7086196
10 บ้านยางนกคู่ นายพิชญ์  สิทธิ์เสือ 081-9713889
11 บ้านแคน นายประวุธ  ภูทองแหลม 084-9601864
12 วัดสระบัว นายประกอบ   แสงกุล 087-8720782
13 วัดธรรมประสิทธิ์ นายไชยณรงค์  สุเวทิน(รก)
14 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ นายบุญธรรม พงศชนะ(รก)
15 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) นายสมชาติ  ปรึกไธสง 085-6374545
16 วัดท่าเยี่ยม นายธีรชัย  แสวงชัย 081-7254146
17 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) นายปิยะ  พุทธเพาะ 085-2099564
18 วัดหงษ์ นายอัมพร  กิ่งไธสง 089-9492614
19 วัดวงษ์วารี นางจิณห์จุฑา  ยุวรรณะ 092-9293716
20 บ้านซาดศึกษา นายทรงศักดิ์  ภูสะเทียน
21 วัดวรดิษฐ์ นางน้ำค้าง  โชยรัมย์ 098-2647411
22 ชุมชนบ้านหายโศก นายสุรพล  แสนลี 084-4312504
23 บ้านดอน นายวีระวัฒน์  ปัญญาวชิรไพบูลย์ 087-8619149

408 total views, 2 views today