เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 วัดไพรงาม สิบเอกทัสนา  สุวรรณไตรย์ 0811726169
2 บ้านหนองเรือ นางนิศรา  ไกรเพชร 0833696379
3 วัดศรีสุนทร นายศิวานนท์  สวยสว่าง 0951720453
4 วัดสุคันธารมย์ นายสิทธิพร  ธรรมรักษา 0913325797
5 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) นายทานิน  จันทะขาล 0899473325
6 จุฬางกูรวิทยา นางสาวคำพัน  กำมุขโช 0816009965
7 วัดหลักศิลา นายทินกร  ภาสตโรจน์ 0956139504
8 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) นางเกษร  สมาทอง 0854961957
9 วัดสมณาวาส นายพงษ์พิทักษ์  เพ็งศรี 0810504780
10 บ้านโนนไฮ นายวินัย  แก้วน้อย 0945498791
11 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) นางสาววราอินทร์  ปุผาลา 0856824607
12 วัดอิสาณ นางมานิตย์  แสนยะบุตร 0895826381
13 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นางกฤษณา  เกลียววงศ์ 0934643773
14 บ้านกม.ศูนย์ นายสงวน  นนท์ธีระโชติ 0813607933
15 บ้านทองหลาง นายกมลนิตย์  ทาไธสง 0956219933
16 วัดสระจันทร์ นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง 0854951965
17 วัดพลสุวรรณ นายธเนศ  พรมโชติ 0885953958
18 วัดเทพประดิษฐ์ นายชาญยุทธ  เทวรัตน์
19 วัดเทพรังษี นายอลงกรณ์  มาลีนันท์ 0899483293
20 วัดชายอรัญ นางสาวนางสาวปาริศา  ทองกาสี 0611202731
21 บ้านกอกดอนพยอม นายวัชร์จิโรจน์  กระจ่างวงศ์ 098-1137328

341 total views, 1 views today