อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน Tel
1 วัดสมณาวาส นายพงษ์พิทักษ์  เพ็งศรี 081-0504780
2 บ้านโนนไฮ นางสมหมาย  สุดเต้ 081-2657069
3 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) นางสาววราอินทร์   ปุผาลา 085-6824607
4 บ้านหนองเรือ นายประทีป ชาวโยธา (รก) 086-2590781
5 วัดสุคันธารมย์ นายธนา  โด่งพิมาย 083-3821424
6 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) นายทานิน  จันทะขาล 089-947-3325
7 วัดอิสาณ นางมานิตย์   แสนยะบุตร 089-5826381
8 วัดชายอรัญ นางละม่อม เหลือช่าง(รก) 089-5654647
9 บ้านกอกดอนพยอม นายวัชร์จิโรจน์  กระจ่างวงศ์ 088-5910663
10 บ้านทองหลาง นายกมลนิตย์   ทาไธสง 083-3654459
11 วัดพลสุวรรณ นายบุญส่ง  ทองแม้น 081-9661241
12 วัดเทพประดิษฐ์ นายสำเภา    วิเศษนคร 087-4512739
13 วัดเทพรังษี นายอลงกรณ์   มาลีนันท์ 081-389-7090
14 วัดสระจันทร์ นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
15 บ้านกม.ศูนย์ ว่าที่ พ.ต.สงวน  นนท์ธีระโชติ 081-3607933
16 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) นายธีราพัฒน์  แก้วพลงาม 085-7648256
17 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร นายสิทธิพร  ธรรมรักษา 091-3325797
18 วัดไพรงาม นายปัญญา  ไตรทิพย์ 081-2828724
19 วัดศรีสุนทร นางสาววิไลวรรณ  กัณหา(รก) 084-4312504
20 จุฬางกูรวิทยา นางสาวคำพัน กำมุขโช 093-0591099
21 วัดหลักศิลา นายทินกร  ภาสตโรจน์ 081-8778970

240 total views, 2 views today