อำเภอนาโพธิ์

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอนาโพธิ์

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน Tel
1 วัดฤๅษีสถิต นายสุพจน์  ฝาคำ 087-2412999
2 บ้านโคกกุง นายสมพร แปไธสง 081-9675347
3 วัดโพธิ์ชัย นายเชษฐา  พรมไธสง 089-2821494
4 วัดสิริมงคล นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล 089-2831505
5 อนุบาลนาโพธิ์ นายบรรเจนต์    ลิไธสง 081-7254379
6 วัดบุปผาราม นายพิสิษฐ์  บุญรับจิรโรจน์ 087-254-9073
7 บ้านโศกกะฐิน นายชำนาญ  แสนเจ๊ก 089-8455012
8 วัดท่าเรียบ นายชิตพล เวินเสียง 086-231-0379
9 วัดพนมวัน นายวุฒิภัทร  หาญธิติภูวดล 093-1610867
10 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต 085-2508656
11 อมรสิริสามัคคี นายวราพงษ์  พรมไธสง 098-1280258
12 วัดสระทอง นายสุพร้อม  ออมไธสง 097-3424507
13 วัดทรงสุวรรณ นางสาวสุปรียา  อุ่นเจริญ 086-2484306
14 วัดธาตุ นายอนุชิต  เอกา 085-7746236
15 บ้านโนนตาล (ศีลาคุรุราษฎร์พัฒนา)  นายประดิษฐ์ ปุราชะกา 088-4737374
16 สามัคคีเทพอำนวย นางกฤษณา    เกลียววงศ์ 093-4643773
17 ชุมชนบ้านนาแพง นายไพฑูรย์   มูลดวง 081-725-4470
18 วัดชัยสมพร นางสาวธัญจิรา  จิตโสภากุล 081-7258426
19 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นายไพทูล รอดโฉม 089-285-6437
20 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) นายจรัส  พรดีมา 081-7256639

353 total views, 2 views today