เขตอำเภอนาโพธิ์

ลำดับ โรงเรียน ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 อนุบาลนาโพธิ์ นายบรรเจนต์  ลิไธสง 0817254379
2 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) นายจรัส  พรดีมา 08-1725-6639
3 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นายไพทูล  รอดโฉม
4 วัดบุปผาราม นายพิสิษฐ์  บุญรับจิรโรจน์ 087-2549073
5 บ้านโศกกะฐิน นางสาวจรรยาพร  นครแสน 0872546550
6 วัดชัยสมพร นางสาวธัญจิรา  จิตโสภากุล 0817258426
7 วัดท่าเรียบ นายชิตพล  เวินเสียง
8 ชุมชนบ้านนาแพง นายไพฑูรย์  มูลดวง
9 วัดทรงสุวรรณ นางสาวสุปรียา  อุ่นเจริญ 0821311250
10 วัดธาตุ นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา 0895834507
11 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) นายบุญส่ง  กิจคติ 0611215799
12 สามัคคีเทพอำนวย นายหัตถชัย  ถือดียิ่ง 0880717339
13 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต
14 อมรสิริสามัคคี นายวราพงษ์  พรมไธสง
15 วัดพนมวัน นายวุฒิภัทร  หาญธิติภูวดล 0931610867
16 วัดสิริมงคล นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล 0892831505
17 วัดฤาษีสถิต นายสุพจน์  ฝาคำ 0872412999
18 บ้านโคกกุง นายสมพร  แปไธสง 0819675347
19 วัดโพธิ์ชัย นายเชษฐา  พรมไธสง 0892821494
20 วัดสระทอง นายสุพร้อม  ออมไธสง 0844770915

468 total views, 1 views today