อำเภอคูเมือง

 

รายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอคูเมือง

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ชื่อ – สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน Tel
1 บ้านกอกโคกวิทยา นายชาญณรงค์  บุตรคาน 084-7801498
2 บ้านโคกใหญ่ นายบุรินทร์  สารีคำ 086-2134945
3 บ้านจิก นายปกครอง  แสนมณี 089-7210565
4 บ้านโสกแต้ นางพัชรี  บุญแจด 087-2158696
5 อนุบาลคูเมือง นายประยูร  จันทร์โสดา 081-064-2622
6 บ้านคูบอน นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์ 098-2626519
7 บ้านหนองติ้ว นายสุขุม  วรรณวิจิตร 084-4785123
8 บ้านปะคำดง นางชญานินทร์  อินทอง 084-471459
9 บ้านโนนเจริญ นายบรรหาญ  บุญจันทร์ 087-8704428
10 วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางสุคนธ์  ไปนาวะดี 089-9492811
11 บ้านหนองดุม นายวารี  ภาคพรหม 081-9998535
12 บ้านหนองตาด นายปรัดี  แย้มศรี(รก) 081-9556590
13 บ้านหนองบัว นายสวัสดิ์  ทองเรือง 061-0328159
14 บ้านตูม นายโพธิญาน  ก้านจักร 085-0287411
15 บ้านหนองกระทุ่ม นายสมพร  ศิลาไสล 084-3520324
16 บ้านปะคำสำโรง นางสาวสุดารัตน์  พุ้ยมอม 085-7759142
17 บ้านสวายสอ นายสุวัฒน์ ราชอารีย์ (รก) 848643020
18 บ้านโนนกลาง นายพรชัย  แพนแก้ว 087-9649977
19 บ้านโนนเพกา นางช่วงมณี  จงเพียร พุฒสุข 087-9579532
20 บ้านแพ นายณัฒิวุฒิ อรุณโรจน์(รก) 086-9906454
21 บ้านหนองนางดำ นายศรสิทธิ์  ปะโกติโย 081-9661957
22 วัดบ้านเบาน้อย นางชูศรี  นันตา 089-8640712
23 บ้านวังปลัด นางนวรัตน์  ประเทืองไทย 089-8459756
24 บ้านหนองขุนพรม นายพนัส   ด้วงเอก 061-1577988
25 บ้านหนองบัวแดง นางสมพร  เรืองศรีชาติ 089-4414392
26 บ้านดงย่อ นายสุนันท์   ประนัดศรี 081-0671583
27 บ้านเขว้า นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน 084-4777144
28 บ้านโจด นายสุทัศน์  สุดประโคน 086-2480496
29 วัดบ้านปะเคียบ นายพัฒนา   โททัสสะ 089-9171732
30 บ้านสระขี้ตุ่น นางศิรินันท์ เมชบุตร(รก) 086-2560767
31 บ้านพรสำราญ นายไพโรจน์  ทิพย์จ้อย 089-6251180
32 วัดบัวทอง นายสุวิท  ล้วนกล้า 086-2458849
33 บ้านโนนยานาง นางรัษฎากร  ทิพจ้อย(รก) 810710025
34 บ้านหนองขวาง นายพงค์ศักดิ์   พุทธลา 083-3773192
35 ไตรคามศรีอนุสรณ์ นายภาคภูมิ  แก้วกูล 086-2575360
36 บ้านสระปะคำถาวร นายสุพล  นันทะชาติ 068-2579445
37 บ้านสระบัว นายประเสริฐ สุภะกรรม 084-7586872
38 บ้านดงเค็ง นายชาติชาย    พลอาษา 085-2043793
39 บ้านหนองหว้า นางกันตาธรณ์   ตะราช 098-2197621
40 ชุมชนบ้านหนองขมาร นายบัวพันธ์  นันตา 080-1773288
41 บ้านหนองไทร นายอุดมศักดิ์  ทานคำ 096-0613749
42 บ้านคูบัว นายสิทธิกร  มณีเนตร 086-2607634
43 โนนมาลัยหัวฝาย นายอุทัย  โขงรัมย์ 081-7094601
44 บ้านโศกนาคท่าม่วง
45 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) นายสุรัตน์ ฉิมพละ 872500488
46 บ้านหนองรัก นางปาณิสรา  เสนาพันธ์ 081-9664260
47 บ้านตาหล่ำ นายธาดาพงศ์ แดงงาม 080-1606776
48 บ้านสาวเอ้ นายสมศักดิ์  บุญมี 081-0689282
49 บ้านหินเหล็กไฟ นายเกียรตินัย  เหลาแก้ว 081-9664183

629 total views, 2 views today