เขตอำเภอคูเมือง

ลำดับ โรงเรียน/กลุ่ม ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
1 บ้านกอกโคกวิทยา นายชาญณรงค์  บุตรคาน 0847801498
2 บ้านโคกใญ่ ว่าง
3 บ้านจิก นายปกครอง  แสนมณี 0897210565
4 บ้านโสกแต้ นางพัชรี  บุญแจด 0872158696
5 อนุบาลคูเมือง นางชูศรี  นันตา 0898640712
6 บ้านดงเค็ง นายชาติชาย  พลอาษา 0934832794
7 บ้านหนองหว้า นายบัญญัติ  กั้นไธสง
8 บ้านตูม นายโพธิญาน  ก้านจักร 0850287411
9 บ้านปะคำดง นางชญานินทร์  อินทอง 084-471-1459
10 บ้านโนนเจริญ นายบรรหาญ  บุญจันทร์ 0872500493
11 วัดบ้านสำราญราษฎร์ นางณพัฐธิกา  จำปาทอง 0883539600
12 บ้านหนองกระทุ่ม นายสมพร  ศิลาไสล
13 บ้านหนองดุม นายวารี  ภาคพรหม 0949015252
14 บ้านหนองตาด นายนิวัฒน์  โสพันนา 0849293342
15 บ้านคูบัว นายสิทธิกร  มณีเนตร
16 โนนมาลัยหัวฝาย นายอุทัย  โขงรัมย์ 0817094601
17 บ้านโศกนาคท่าม่วง นายกัษณ  สุขเกษม 0800028063
18 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) นายธีรชัย  มีชื่อ 0898454970
19 บ้านปะคำสำโรง นางช่วงมณี  จงเพียร พุฒสุข 0879-579532
20 บ้านสวายสอ นายประเสริฐ  สุภะกรรม 0847586872
21 บ้านหนองบัว นายสวัสดิ์  ทองเรือง
22 บ้านเขว้า นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
23 บ้านโจด นายสุทัศน์  สุดประโคน 0839662205
24 วัดบ้านปะเคียบ นายพัฒนา  โททัสสะ
25 บ้านสระขี้ตุ่น นายสุพจน์  วชิระพรไชย 0858595172
26 บ้านหนองบัวแดง นางสมพร  เรืองศรีชาติ 0894414392
27 วัดบ้านเบาน้อย นายนราพันธ์  สมาทอง 0804904280
28 บ้านวังปลัด นางนวรัตน์  ประเทืองไทย 0898459756
29 ชุมชนบ้านหนองขมาร นายบัวพันธ์  นันตา 0801773288
30 บ้านโนนกลาง นายพีรัชชัย  แพนแก้ว 0879649977
31 บ้านโนนเพกา นางสายฝน  พลอาษา 0934746434
32 บ้านแพ นายสุนันท์  ประนัดศรี 098-6172509
33 บ้านหนองนางดำ นายศรสิทธิ์  ปะโกติโย 0819661957
34 บ้านดงย่อ นายสฤษฎ์พล  สุขกำเนิด 0892271788
35 บ้านหนองขุนพรม นายพนัส  ด้วงเอก
36 บ้านพรสำราญ นายไพโรจน์  ทิพย์จ้อย 0934193592
37 วัดบัวทอง นายสุวิท  ล้วนกล้า 0862458849
38 บ้านโนนยานาง นายจักรพรรดิ  เดิมทำรัมย์ 062-3529346
39 บ้านหนองขวาง นายพงค์ศักดิ์  พุทธลา
40 ไตรคามศรีอนุสรณ์ นายภาคภูมิ  แก้วกูล
41 บ้านหนองรัก นางปาณิสรา  เสนาพันธ์
42 บ้านตาหล่ำ นางฉัตรปวีณ์  ศรีชลบวรวงค์ 0982616441
43 บ้านคูบอน นางวราลักษณ์  ศิวยากรณ์ 0810663193
44 บ้านหนองไทร นายธนภัทร  วีรพัฒน์อนันต์ 0960613749
45 บ้านหนองติ้ว นายสุขุม  วรรณวิจิตร 0844785123
46 บ้านสาวเอ้ นายสมศักดิ์  บุญมี 0862607634
47 บ้านสระปะคำถาวร นายเอกราช  เครือศรี 0918314899
48 บ้านหินเหล็กไฟ นางสุคนธ์  ไปนาวะดี 0899492811
49 บ้านสระบัว นายสนั่น  ประเสริฐศรี 0807329835

813 total views, 1 views today