วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นองค์กรหลัก  ในการขับเคลื่อน การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

วัฒนธรรมองค์กร

“รับผิดชอบงานในหน้าที่  บริการดีเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล”

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก 12 ประการ
  1. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
  2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์

         เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ ความเป็นไทย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4  จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้

  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
  1. 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 บูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ