รวมอัลบั้ม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 19/12/61

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.บร.4

พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อวังกรูด

ประชุมคณะกรรมการประมวณผล

เดินวิ่งหัตถศิลป์ฯ

งานปั่นหัตถศิลป์ฯ

โครงการอบรมการเขียนข่าวฯ

ประชุมการขับเคลื่อนนโนบายและกลั่นกรองโครงการ ปี 2562

ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ปี2561

โครงการศึกษาดูงานการนิเทศการศึกษาและจัดทำแผนนิเทศการยกผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

585 total views, 3 views today