ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

1. ความเป็นมา

จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย  ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  และจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546 ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาคือทบวงมหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานเดียวกันคือกระทรวงศึกษาธิการ   โดยกำหนดโครงสร้างใหญ่ เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นระดับพื้นที่ได้หลอมรวม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์   และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต  และเมื่อวันที่  13  กันยายน  2553  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  127  ตอนพิเศษ  109ง ลงวันที่  14 กันยายน 2553 ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ คือ

1. อำเภอพุทไธสง จำนวน 23 โรงเรียน

2. อำเภอนาโพธิ์ จำนวน 20 โรงเรียน

3. อำเภอคูเมือง จำนวน 49 โรงเรียน

4. อำเภอแคนดง จำนวน 20 โรงเรียน

5. อำเภอสตึก จำนวน 61 โรงเรียน

6. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จำนวน  21 โรงเรียน

โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 193 โรงเรียน 1 สาขา  ปัจจุบันมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

         ในการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีความพร้อม  และสามารถเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จากการดำเนินการจัดการศึกษาในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา  พบว่าผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานโดยการรวมของเขตพื้นที่  ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  3  มาตรฐาน  17  ตัวบ่งชี้

                   มาตรฐานที่ 1    การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

                   มาตรฐานที่ 2    การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

                   มาตรฐานที่ 3    ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ความรู้ความสามารถของครู  ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา  และสร้างความเข้มแข็งเขตพื้นที่และสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนและจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยมีกรอบกฎหมายที่สำคัญทางการศึกษา ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล   ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2  ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์/จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นแนวทางในการพัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ  บริบทของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย   องค์กรภาครัฐและเอกชน  โดยมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร  บุคลากร และผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนพัฒนา  ทำให้ได้วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่หลากหลายและกว้างขวาง  มีพันธกิจที่สนับสนุนเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นความจริงได้  และเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์  รวมทั้งการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยใช้กรอบของ Balanced  Scorecard : BSC และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   จึงได้นำแผนงาน /โครงการตามแผนยุทธศาสตร์  มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละปี

ภารกิจ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

3. ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4.  กำกับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และในเขตพื้นที่การศึกษา

5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

9.  ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

10.  ประสาน  ส่งเสริม  การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานด้านการศึกษา

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

12.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

2. สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน  ครอบคลุมใน 6  อำเภอ  คือ อำเภอพุทไธสง  อำเภอนาโพธิ์  อำเภอคูเมือง  อำเภอแคนดง อำเภอสตึก  และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ  ดังนี้

                                           ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ          อำเภอชุมพลบุรี  อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์

                                           ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ          อำเภอชุมพวง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

                                           ทิศเหนือ              ติดต่อกับ          อำเภอนาเชือก  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  อำเภอยางสีสุราช

                                                                                                  จังหวัดมหาสารคาม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

                                            ทิศใต้                   ติดต่อกับ          อำเภอบ้านด่าน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์

410 total views, 2 views today