ประธานกลุ่มโรงเรียน

ลำดับ ชื่อ สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
1 นายปรีชา ประเทืองไทย วัดราษฎร์สามัคคี แคนดง 1
2 นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ บ้านตะแบงสามัคคี แคนดง 2
3 นางนวรัตน์ ประเทืองไทย บ้านวังปลัด คูเมือง 1
4 นายปกครอง แสนมณี บ้านจิก คูเมือง 2
5 นายภาคภูมิ แก้วกูล ไตรคามศรีอนุสรณ์ คูเมือง 3
6 นายวารี ภาคพรหม บ้านหนองดุม คูเมือง 4
7 นายสมศักดิ์ บุญมี บ้านสาวเอ้ คูเมือง 5
8 นายจรัส พรดีมา บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์) นาโพธิ์ 1
9 นายสุพจน์ ฝาคำ วัดฤาษีสถิต นาโพธิ์ 2
10 นายสิทธิพร ธรรมรักษา บ้านหนองไผ่เบญจมิตร บ้านใหม่ไชยพจน์ 1
11 นายวัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์ บ้านกอกดอนพะยอม บ้านใหม่ไชยพจน์ 2
12 นายสุขุม วรรณวิจิตร วัดสุวรรณาราม พุทไธสง 1
13 นายสดศรี สุดเต้ บ้านดอนตูม พุทไธสง 2
14 นายปัญญาวี เวหา บ้านข่อย พุทไธสง 3
15 นายสมพร บุ้งทอง อนุบาลสตึก(ประชานุสรณ์) สตึก 1
16 นายสุรพงษ์ สุวรรณ ชุมชนบ้านสะแก สตึก 2
17 นายหาญ แถวนาชุม ชุมชนบ้านดอนมนต์ สตึก 3
18 นายชาตรี เชยรัมย์ บ้านเมืองแก สตึก 4
19 นายบุญชู แถวนาชุม บ้านหญ้าคา สตึก 5
20 นายอรรถพล สระสงคราม บ้านหนองใหญ่ สตึก 6

455 total views, 1 views today