ด้านภูมิศาสตร์

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 6 อำเภอ คือ อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอคูเมือง อำเภอแคนดง อำเภอสตึก และ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนาเชือก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านด่าน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมพลบุรี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอชุมพวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

แผนที่แสดงขอบเขตของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4