ความเป็นมา


จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย  ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทยโดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐาน   และจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา   ทั้งระบบ  และจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาคือทบวงมหาวิทยาลัย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานเดียวกันคือกระทรวงศึกษาธิการ   โดยกำหนดโครงสร้างใหญ่ เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นระดับพื้นที่ได้หลอมรวม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ/กิ่งอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  และเมื่อวันที่  13  กันยายน  2553  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  127  ตอนพิเศษ  109ง ลงวันที่  14 กันยายน 2553 ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4” มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอนาโพธิ์  อำเภอแคนดง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  และอำเภอแคนดง มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 193  โรงเรียน 1 สาขา  ปัจจุบันมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

          ในการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  มีความพร้อม  และสามารถเป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การ    จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จากการดำเนินการจัดการศึกษาในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา  พบว่าผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานโดยการรวมของเขตพื้นที่  ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน