ข้อมูลสารสนเทศ

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สพป.บุรีรัมย์  เขต 4 

       วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  เป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้ฐานของความเป็นไทย

       วัฒนธรรมองค์กร

“รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล”

       พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ

คุณภาพการศึกษา

 

 

1,376 total views, 1 views today