กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดไฟล์

# File Description File size Downloads
1 pdf 1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 2 MB 19
2 pdf 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม 221 KB 17
3 pdf 3. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 37 KB 17
4 pdf 4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 422 KB 17
5 pdf 5. พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 1 MB 17
6 pdf 6. พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545 37 KB 15
7 pdf 7. พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545 44 KB 16
8 pdf 8. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 152 KB 18
9 pdf 9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 68 KB 17
10 pdf 10. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 4 MB 16
11 pdf 11. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา 117 KB 16
12 pdf 12. พรก.บริหารบ้านเมืองที่ดี 138 KB 16
13 pdf 13. ว 9 ปี 2562 -การให้ได้รับเงินเดือนของ ขรค 40 KB 17
14 pdf 14. ว 7 ปี 2562 -การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 97 KB 17
15 pdf 15. ว 6 ปี 2562 -การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 2 MB 15
16 pdf 16. คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 511_2559 1 MB 17
17 pdf 17. แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ 2560 546 KB 16
18 pdf 18. คำสั่งมอบอำนาจลูกจ้างชั่วคราว 1120_2560 452 KB 16
19 pdf 19.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 60 KB 21
20 pdf 20. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 86 KB 17